Täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord Tallinna Teeninduskoolis

Kinnitatud kooli nõukogus 29.08.2019
Terviktekst pdfina

1. Korra reguleerimisala

Käesolev kord reguleerib täiendusõppe korraldamise tingimusi ja korda Tallinna Teeninduskoolis. Korra aluseks on haridus- ja teadusministri määrus 18.09.2013 nr 33 „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord; vt: https://www.riigiteataja.ee/akt/120092013010 

2. Kursuste komplekteerimine

2.1 Õppetöö toimub terve aasta kursustena päevases ja õhtuses õppevormis. Tunniplaan on kättesaadav kodulehel täienduskoolituse tunniplaani all õppetööle eelneva nädala reedest. Kursuse pikkuse arvestamise alus on akadeemiline tund (45 min).

2.2 Kursustele tuleb enne registreeruda. Seda saab teha nii kooli kodulehel, e-posti teel (koolitus@teeninduskool.ee) kui ka koolis kohapeal (Majaka 2, Tallinn).

2.3 Õppekohale saamise valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine, osaleja motiveeritus ja registreerumise järjekord.

2.4 Registreerunutega võetakse ühendust hiljemalt nädal enne kursuse algust e-posti teel.

2.5 Tasuta kursusele õppima asudes tuleb osalejatel internetis registreerudes või hiljemalt esimesel õppepäeval täita vastav kursusel osalemise avaldus ja see allkirjastada.

2.6 Koolil on õigus grupi mittetäitumisel kursuse toimumine kas edasi lükata grupi täitumiseni või kursus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ärajäämisest telefoni või e-posti teel hiljemalt kolm päeva enne kursuse algust. Kursuste muutunud ajakava avaldatakse kooli kodulehel. Kursuse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

2.7 Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel osaleda, tuleb sellest kohe kooli teavitada e-posti või telefoni teel.

3. Täiendusõppe õppekava osalise läbimise võimalused ja tingimused

3.1 Õppijale, kes on täitnud õppekavas kirjeldatud nõudeid õpingute lõpetamiseks, väljastatakse tunnistus kursuse läbimise kohta.

3.2 Õppijale, kes õppekavas olevaid nõudeid õpingute lõpetamiseks ei täida, kuid on osalenud õppetöös, väljastatakse soovi korral tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Seda ei väljastata juhul, kui õppija osales vähem kui 50% kontakttundidest.

3.3 Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles asutuse esindaja digitaalse allkirjaga ning registreeritakse vastavas registris.

3.4 Tunnistused või tõendid saadetakse e-posti teel õppija registreerimisankeedis märgitud meiliaadressile hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast kursuse lõppu.

3.5 Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse Tallinna Teeninduskooli täienduskoolituse läbinud isikule tunnistuse duplikaat.

4. Kursuste praktikakorraldus

4.1 Praktiline õpe ja eelnev tööohutusalane juhendamine toimub vastavalt koolituse õppekavas kirjeldatud tööde loetelule kooli õppelaborites või koostööpartnerite ruumides juhendaja korraldamisel.

4.2 Praktika koostööpartnerite juures viiakse läbi kolmepoolse (Tallinna Teeninduskool, koostööpartner, õppija) lepingu alusel. Lepingus sätestatakse praktika toimumise korraldus ning poolte õigused ja kohustused.

4.3 Praktilise töö sooritamiseks vajalikud materjalid ja töövahendid väljastab ning üldise korra ja tööohutuse eest vastutab praktika juhendaja.

5. Kursuste õppetööst osavõtu arvestamise alused

5.1 Osaleja täidab registreerimislehe enda isikuandmetega (nimi, isikukood, kontaktandmed), mis kantakse õppeinfosüsteemi. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

5.2 Õppetööst osavõttu kinnitab õppija allkirjaga igal koolituskorral vastavalt osavõtulehel.

5.3 Kursus loetakse läbituks, kui õppija on täitnud õppekava kontakttundide mahust vähemalt 70% ja saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

6. Kursustel õppijate õigused ja kohustused

6.1 Õppijal on õigus enne kursusele registreerimist tutvuda kooli õppekorralduse ja õppekavaga ning saada lisainfot kursuse kohta.

6.2 Kursusel osalejale ei laiene Tallinna Teeninduskooli tasemeõppes õppivate õpilaste õigus saada õpilaspilet, Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras abi või saada soodustusi, õppetoetust ja õppelaenu.

6.3 Õppija on kohustatud:

6.3.1. hoidma korras talle kasutada antavad õppevahendid ning kasutama kooli ja kaasõppijate vara heaperemehelikult;

6.3.2. hoidma korda ja puhtust oma tööalas;

6.3.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

6.4. Õppijal on keelatud tarvitada, omada või levitada kooli territooriumil alkohoolseid jooke, narkootilisi, toksilisi ja psühhotroopseid aineid ning tubakatooteid või neid asendavaid tooteid (nt e-sigaret).

7. Kursuste eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord

7.1. Kursuste eest tasutakse arve alusel. Arve saadetakse osalejale e-posti teel hiljemalt üks nädal enne kursuse algust. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

7.2. Kursuste eest saab eelneval kokkuleppel tasuda osadena. Viimane osamakse peab olema tasutud, kui kursuse mahust on läbitud 70%.

7.3. Kui tasuline kursus jääb ära tingituna Tallinna Teeninduskoolist ja osalejale asenduskoolitust ei pakuta, siis tagastab kool osalustasu.

7.4. Kui õppija loobub kursusest vähem kui 7 päeva enne toimumispäeva (v.a), tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

7.5. Tallinna Teeninduskooli kursuse eest makstud õppetasu on osalejal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse § 26.

8. Kursustel õppijate kursuselt väljaarvamise kord

8.1. Õppegrupist väljaarvamine võib toimuda:

8.1.1. õppija oma soovil;

8.1.2. õppetöös mitteosalemise tõttu;

8.1.3. õppetasu tasumata jätmisel;

8.1.4. kui õppija rikub kooli sisekorraeeskirju.