Õppekvaliteedi tagamise kord

Kvaliteedi tagamise tingimused Tallinna Teeninduskoolis õppetöö korraldamisel täiendusõppes

1. Õppekavade kvaliteedi tagamine

1.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, täienduskoolituse standardist ja kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimustest ja korrast.

1.2 Kutse- või erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard ja kutse- või eriala riikliku õppekava või kooli õppekava osa.

1.3 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.

1.4 Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1.4.1 õppekava nimetus ja kinnitamise aeg;

1.4.2 õppekavarühm ja koostamise alus;

1.4.3 õppekava eesmärk ja õpiväljundid;

1.4.4 sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.4.5 õppe kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.4.6 õppe sisu;

1.4.7 õppemeetodid ja õppekeskkonna kirjeldus;

1.4.8 iseseisva töö kirjeldus ja õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.4.9 lõpetamise tingimused (sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid) ja väljastatavad dokumendid;

1.4.10 koolitaja koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.5 Koolituste õppekavad on kättesaadavad kooli kodulehele.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

2.1 Täienduskoolitused viiakse läbi Tallinna Teeninduskooli õppekeskkonnas. Õppelaborid on varustatud kõigi eriala omandamiseks vajalike töövahendite, ja materjalidega. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnikaga varustatud õppeklassid. Kooli raamatukogus on olemas erialane teabekirjandus.

2.2 Tallinna Teeninduskooli koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad kehtivatele töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1 Koolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.

3.2 Koolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.

3.3 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine

4.1 Koolituse kestel kogutakse õppijatelt nii suulist kui kirjalikku tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.

4.2 Iga täienduskoolituskursuse lõpus täidavad õppijad koolituse tagasisidelehe, mis täidetakse paberkandjal kohapeal. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.